sort proizvodi

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА "ОБЛАЧИНСКО ЈЕЗЕРО"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА "ОБЛАЧИНСКО ЈЕЗЕРО"

 

 

Општина Мерошина септембра  2015. године започела је израду Плана детаљне регулације туристичког комплекса "Облачинско језеро", чију реализацију финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.

 

 

На планском подручју предвиђа се уређење плаже, изградња пристана за чамце и једрилице и развој спортског риболова као комплементарни сегмент летње туристичке понуде, претежно за излетничке кориснике, усклађен са риболовним капацитетом вода и захтевима еколошке заштите саме акумулације.

Одлуком о изради Плана („Службени лист Града Ниша“, бр. 103/15) дефинисан је основни циљ израде Плана као усклађивање планских решења Регулационог плана туристичког насеља „Облачинско језеро“ („Службени лист Града Ниша“, бр. 2/99) са савременим захтевима уређења и заштите простора, као и досадашњом реализацијом планских решења у циљу комплексног просторног и функционалног развоја туристичког комплекса.

 

Узевши у обзир компаративне предности и основна ограничења поланског подручја, као општи циљеви израде Плана могу се издвојити:

-   Активирање језера као туристичке дестинације;

- Усклађивање капацитета планираних садржаја са инвестиционим могућностима;

-  Заустављање даљег загађења језера отпадним водама;

- Заштита станишта и животне средине у складу са планираним наменама;

- Ревитализација језера и довођење санитарног квалитета воде на ниво исправности

 

Процес израде плана започет је у септембру 2015.године, а реализоваће се у периоду од 16 месеци кроз следеће кораке, који су дефинисани Законом о планирању и изградњи:

 

Одлуку о изради плана можете преузети овде.

Оглас о излагању материјала на рани јавни увид за израду Плана детаљне регулације Туристичког комплекса "Облачинско језеро" можете преузети овде.

Излагање материјала на рани јавни увид  за израду Плана одржаће се у трајању од 15 дана, од 14. јуна2016. године до .28. јуна 2016. године.

Материјал за рани јавни увид Графички део можете преузети овде.

Материјал за рани јавни увид Текстуални део можете преузети овде.

Записник са састанка са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима о КОНЦЕПТУАЛНОМ ОКВИРУ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА за План детаљне регулације Туристичког комплекса Облачинско језеро у Мерошини можете преузети овде.


 

Текстуални део: 

Нацрт плана детаљне регулације Туристичког комплекса “Облачинско језеро” (link)

Из Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Туристичког комплекса “Облачинско језеро” на животну средину (link)

 

Графички део:

К 1.    Граница плана и постојећа функционална организација са начином коришћења простора (link)

К 2.    Планирана претежна намена површина са поделом на урбанистичке целине и урбанистичке зоне (link)

К 3.    Саобраћајно решење, урбанистичка регулација и нвелациони план са површинама јавне намене и аналитичко-геодетским елементима (link)

К 4.1.    Мреже и објекти инфраструктуре: Водоснабдевање (link)

К 4.2.    Мреже и објекти инфраструктуре: Каналисање (link)

К 4.3.    Мреже и објекти инфраструктуре: Електроенергетика и телекомуникације (link)

К 4.4.    Мреже и објекти инфраструктуре: Гасификација и топлификација (link)

К 5.    Објекти и зоне заштите (link)

 

Све сугестије и примедбе у току раног јавног увида и јавног увида инвеститори и шира јавност могу доставити и путем и-мејл адресе: pdroblacinskojezero@merosina.org.rs


Документа можете преузети овде:

Direkcija za vode

EMS

EPS Distribucija

Izvešstaj sa XII sednice

Izveštaj o strateškoj proceni Oblačinsko jezero

Izveštaj sa prvog radnog sastanka

JP Direkcija

JP Putevi Srbije

JVP Srbija vode

Jugorozgaz

MGSI

MUP

MUP Vanredne situacije

Ministrstvo odbrane

Ministarstvo zdravlja

Odluka o izradi PDR TK Oblačinsko jezero

PDR TK Oblačinsko jezero

Pošta

PDR TK Oblačinsko jezero RJU

Preliminarna granica

RHZ

RZS

Srbijagas

Telekom Srbija

Telenor

Transnafta

VIP

ZZSK Niš

Zapisnik sa XII sednice

Zavod za zaštitu prirode

Zapisnik sa sastanka sa stejkholderima

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right