sort proizvodi

Дозволе за градњу

Дозволе за градњу

 

 

КОРАК 1 – ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА

Локацијска дозвола одређује шта може да се гради.

Поступак издавања локацијске дозволе се покреће подношењем Захтева за издавање локацијске дозволе који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Копија плана парцеле са суседним парцелама, објектима на њима, као и делом уличне парцеле на коју излази предметна парцела са уцртаним подземним инсталацијама – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина, у приземљу зграде општинске управе (НЕ СТАРИЈЕ ОД 6 МЕСЕЦИ),

2. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту. Препис листа непокретности – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина у приземљу зграде општинске управе; (НЕ СТАРИЈЕ ОД 6 МЕСЕЦИ),

3. Решење о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, Одељење за привреду и комуналне делатности, Општинска управа Мерошина, - И спрат, соба бр. 13

4. СИтуациони план,

6. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•Локацијска дозвола се издаје у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева односно прибављања потрбних услова.

•Уколико на грађевинском земљишту или објекту има више сувласника, уз захтев се прилаже и оверена сагласност свих сувласника (овера потписа у Суду или на писарници Општинске управе).

•За изградњу линијских инфраструктурних објеката као доказ о праву својине односно закупа на грађевинском земљишту служи коначно решење о експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације обезбедио новчана средства у висини тржишне вредности непокретности, односно уговор о установљавању права службености са власником послужног добра.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892 – 035

КОРАК 2 – ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА

Главни пројекат израђује овлашћени пројектант у три примерка са извештајем о техничкој контроли

КОРАК 3 – ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Грађевинска дозвола одобрава градњу по овереном главном пројекту.

Поступак издавања грађевинске дозволе се покреће подношењем Захтева за издавање грађевинске дозволе који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Локацијска дозвола,

2. Главни пројекат са прибављеним сагласностима које су предвиђене условима из локацијске дозволе, у три примерка, са извештајем о извршеној техничкој контроли,

3. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту. Препис листа непокретности – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина у приземљу зграде општине.

4. Уговор о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,

- Дирекција за изградњу општине Мерошина, И спрат.

5. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•За изградњу линијских инфраструктурних објеката као доказ о праву својине односно закупа на грађевинском земљишту служи коначно решење о експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације обезбедио новчана средства у висини тржишне вредности непокретности, односно уговор о установљавању права службености са власником послужног добра.

•Грађевинска дозвола се издаје у року од 8 дана од дана подношења уредног захтева.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 4 – ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА

Пријава почетка грађења објекта је законска обавеза инвеститора коју је дужан да изврши 8 дана пре почетка извођења радова.

Пријава почетка грађења објекта се врши предавањем испуњеног Обрасца за пријаву почетка извођења радова који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошинии.

Уз пријаву се прилаже следећа документација:

1. Фотокопија грађевинске дозволе, (НЕ СТАРИЈЕ ОД 2 ГОДИНЕ)

2. Фотокопија овереног уговора о грађењу.

Напомена

•Пријава се подноси у 3 примерка од којих се један враћа инвеститору, други задржава орган који је издао грађевинску дозволу а трећи је намењен надлежном грађевинском инспектору.

•Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 5 – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Извођач радова је у обавези да достави изјаву о завршетку израде темеља на основу које добија Потврду о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом.

Извођач радова предаје испуњен Образац за издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом пријаву почетка извођења радова који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4 (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз испуњен образац се прилаже следећа документација:

1. Геодетски снимак парцеле са положајем изграђених темеља,

2. Фотокопију грађевинске дозволе/решења о одобрењу за изградњу,

3. Фотокопија потврде о извршеној пријави почетка извођења радова,

4. Главни пројекат оверен од стране надлежног органа на увид,

5. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•Потврда о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом се издаје у року од 3 дана од дана подношења уредног захтева.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 6 – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА

Технички преглед утврђује подобност објекта за његову употребу као и то да ли је изграђен у складу са издатом грађевинском дозволом.

Технички преглед изграђеног објекта може да врши комисија коју образује Одељење за урбанизам и грађење или привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава законске услове.

Поступак формирања комисије се покреће подношењем Захтева за образовање Комисије за технички преглед објекта који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Захтев за поверавање вршења техничког прегледа привредном друштву које изабере инвеститор.

2. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•Коначно дефинисање претходно наведене документације ће бити одређено у току поступка.

•Остала потребна документација зависно од врсте објекта се приказује Комисији за технички преглед на лицу места на дан техничког прегледа.

Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 7 – УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Употребна дозвола је завршни документ целог поступка изградње који установљава да је објекат завршен, подобан за употребу и легалан. Њена сврха је унос објекта у књиге јавне евиденције које води Катастар.

Поступак издавања употребне дозволе се покреће подношењем Захтева за издавање употребне дозволе који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Сцара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Грађевинска дозвола/одобрење за изградњу, зависно од тога када је ишодована документација за изградњу,

2. Потврду о геодетском снимању објекта са копијом катастарског плана – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина.

3. Извештај Комисије за технички преглед објекта,

4. Сагласности на изведено стање – за одређену врсту објекта,

Доказ о уплати административних такси.

Напомена

Употребна дозвола се издаје у року од 7 дана од дана подношења уредног захтева.

Упутство можете преузети у формату Мицрософт Wорд (доц) овде...

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right