sort proizvodi

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА

 

Структура запослених

 

Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно-техничке послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, врши Општинска управа.

Надлежност

Општинска управа:

  1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
  7. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  8. пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
  9. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

 

Начела деловања општинске управе

 

 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

         Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, Општинска управа по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са законом.

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском облику у поступку из става 5. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.

У поступку из става 5. овог члана Општинска управа може вршити увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.

 

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right