sort proizvodi

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган општине је и Општинско правобранилаштво.

Рад Општинског правобранилаштва уређен је и Одлуком о правобранилаштву општине Мерошина (''Сл. лист града Ниша'', бр. 61/18 и 23/19).

 Правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Мерошина.

 

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Правобранилаштво:

 

            1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради затштите имовинских права и интереса општине;

            2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа општине и правних лица која заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа;

            3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора из области имовинско-правних односа и привредно правних уговора када је општина Мерошина уговорна страна, у року који не може бити дужи од 30 дана;

            4) даје правне савете свим органима општине  и другим субјектима које заступа на њихов захтев;

            5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.

           

Правобранилац општине Мерошина је Јелена Милошевић, дипл.правник.


Информација о Информатору

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right