sort proizvodi
news

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Autor:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон), члана 34. Статута општине Мерошина („Службени лист града Ниша", бр. 32-пречишћен текст) и члана 43. Статута ЈП „Дирекције за изградњу општине Мерошина" и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, оглашава јавни конкурс

- за избор кандидата за именовање директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина.

Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина" Мерошина, Цара Лазара број 19, матични број: 17040685, ПИБ: 100874538.
Подаци о радном месту:
Директор ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина" Мерошина.
Услови за именовање директора јавног предузећа:
- држављанин Републике Србије,
- VI степен стручне спреме,
- најмање две године радног искуства на пословима са посебном одговорношћу,
- да поседује организаторске способности,
- да лице није кажњавано за кривично дело на безусловну казну затовора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова претежне делатности предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказаним средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Мерошина, Цара Лазара број 19.
Рок у коме се подносе пријаве:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".
Пријава и јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом је Данијела Николић, руководилац одељења за општу управу и непривредне делатности, контакт телефон 018/4892-035.
Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве са потребним доказима о испуњењу предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за именовање на адресу: Скупштина општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, са назнаком „Јавни конкурс-за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мерошина" Мерошина.
Докази који се прилажу уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- доказ о школској спреми,
- потврда о радном искуству,
- уверење МУП-а да лице није осуђивано и
- уверење од суда да није стављен захтев за спровођење истраге, да није подигнута оптужница или оптужни предлог.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује са закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС", у публикацији „Послови", као и на званичној презентацији Скупштине општине Мерошина www.merosina.org.rs.

Претражите вести

Саша Јовановић

Председник општине Мерошине

email

Oпштина Мерошина

place Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, Нишавски оkруг Србија

local_phone 018/4892-023, 4892-034, 4892-035

email opstinamerosina@gmail.com

access_time Понедељак - Петак 07:30 - 15:30

close
logo

  • keyboard_arrow_right