sort proizvodi
news

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Autor:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон), члана 34. Статута општине Мерошина („Службени лист града Ниша", бр. 32-пречишћен текст) и члана 43. Статута ЈП „Дирекције за изградњу општине Мерошина" и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, оглашава јавни конкурс

- за избор кандидата за именовање директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина.

Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина" Мерошина, Цара Лазара број 19, матични број: 17040685, ПИБ: 100874538.
Подаци о радном месту:
Директор ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина" Мерошина.
Услови за именовање директора јавног предузећа:
- држављанин Републике Србије,
- VI степен стручне спреме,
- најмање две године радног искуства на пословима са посебном одговорношћу,
- да поседује организаторске способности,
- да лице није кажњавано за кривично дело на безусловну казну затовора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова претежне делатности предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказаним средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Мерошина, Цара Лазара број 19.
Рок у коме се подносе пријаве:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".
Пријава и јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом је Данијела Николић, руководилац одељења за општу управу и непривредне делатности, контакт телефон 018/4892-035.
Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве са потребним доказима о испуњењу предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за именовање на адресу: Скупштина општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, са назнаком „Јавни конкурс-за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мерошина" Мерошина.
Докази који се прилажу уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- доказ о школској спреми,
- потврда о радном искуству,
- уверење МУП-а да лице није осуђивано и
- уверење од суда да није стављен захтев за спровођење истраге, да није подигнута оптужница или оптужни предлог.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује са закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС", у публикацији „Послови", као и на званичној презентацији Скупштине општине Мерошина www.merosina.org.rs.

Претражите вести

Саша Јовановић

Председник општине Мерошине

email

Oпштина Мерошина

place Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, Нишавски оkруг Србија

local_phone 018/4892-023, 4892-034, 4892-035

email opstinamerosina@gmail.com

access_time Понедељак - Петак 07:30 - 15:30

овлашћена службена лица

inspekcijski poslovi

arhiva

нис мердраре

ковид вакцинисање

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right