ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА (постављење начелника Општинске управе општине Мерошина)

                На основу члана 95. ст.1.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 21/16,113/17, 95/18, 113/17-др.закон и 95/18-др.закон ),члана 54.и 56. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/18), члана 12. Ст.2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 95/2016),  члана 81.Статута општине Мерошина (''Сл.лист града Ниша'', бр. 23/19), члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Мерошина и образовању Привременог ограна општине Мерошина  (''Сл.гласник РС'', бр. 57/19), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мерошина („СлужбенигГласник РС“, број 57/19), и члана 28. Пословника Привременог органа општине Мерошина (''Сл.лист града Ниша'', бр. 62/19),

Привремени орган општине Мерошина, на седници одржаној дана10.09.2019.године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

(постављење начелника Општинске управе општине Мерошина)

 

 

 

            Орган у коме се радно место попуњава:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина.

 

Положај који се попуњава:

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСК УПРАВЕ

 

            Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира,

усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; организује извршавање инспекцијског надзора од стране грађевинског инспектора, инспектора заштите животне средине, комуналног инспектора и комуналних редара,обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

 

            Кандидат треба да испуњава следеће услове:

 

 1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 2. да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет);

 1. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 2. да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

            Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 

 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);
 • уверење суда да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа (потврда органа).

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (''Сл.гласник

РС'', бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

            Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење о држављанстуву, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту, односно уверење о положеном правосудном испиту.

            Потребно је да учесник конкурса уз напред наведене доказе достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат то учинити сам.

            Пример Изјаве се налази на сајту општине Мерошина.

 

            Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дружини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

            У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутномним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, познавање области из делокруга рада Општинске управе општине Мерошина, познавање прописа којима се регулише рад општинске управе, стручне оспособљености за рад на положају и вештина комуникације-увидом у податке из пријаве и разговором.

 

            Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина.

 

            Рок за подношење пријаве на конкурс:

            Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења конкурса у дневном листу ''Послови''.

 

            Адреса на коју се подносе пријаве:

            Пријава се подноси на адресу: Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина са назнаком За конкурсну комисију –''За јавни конкурс за попуњавање положаја-начелник општинске управе''.

 

            Лице задужено за давање обавештења о конкурсу у периоду од 7-15,00 часова:

            Јасмина Милојевић, службеник за људске ресурсе, телефон: 018/4892-034 (локал 109).

 

            Конкурсна комисија: формирана решењем Привременог органа општине Мерошина, по истеку рока за подношење пријава спровешће изборне поступак увидом у приложену документацију и усменом провером оспособљености кандидата само међу оним кандидатма који испуњавају оглашене услове. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено обавештење о времену и месту спровођења изборног поступка. По окончаном изборном поступку, конкурсна комисија саставља листу од највише три кандидата коју доставља Привременом органу општине Мерошина који доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата.

 

            Напомена:

            Неблаговремен, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригинали или овереној фотокопији биће одбачене.

Овај оглас објављује се на званичној интернет страници Општине Мерошина www.opstinamerosina.org.rs и огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе која је уједно и огласна табла органа општине Мерошина.

 

            Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

 

            Број:111-641

            У Мерошини, 10.09.2019.године

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

                                                                                                Председник Привременог органа,

                                                                                                             др Сања Стајић

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА (постављење начелника Општинске управе општине Мерошина)

Obrazac 1- Izjava.doc