Јавни конкурс за избор директора УСТ "Облачинско језеро"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА на основу члана 18.Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др.закон, 81/2005 испр.др.закона , 83/2005 –испр.др.закона и 83/2014 –др.закон), Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и и другим организацијама у јавном сектору( ,,Сл.гласник РС“,бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) ,члана 40. Статута општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 23/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора  Установе за спорт и туризам ,,Облачинско језеро“ број  02-335 и 02-400 објављује јавни конкурс

 

  • за избор директора Установе за спорт и туризам ,,Облачинско језеро“

 

  •       Подаци о јавној установи: Установа за спорт и туризам ,,Облачинско језеро“

            Облачина, матични број:17027514, ПИБ:100874706

            Подаци о радном месту:

           -Директор Установе за спорт и туризам ,,Облачинско језеро“

            Место рада:

            Облачина, општина Мерошина

 

          Директор се именује на период од четири године.

 

            Услови за именовање директора :

            1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПС бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање четири  године радног исуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2,од чега најмање две године на руководећем радном месту

            4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

            5) да није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности

            6) познавање рада на рачунару

 

Кандидат прилаже пријаву која садржи име и презиме кандидата,адресу становања,  контакт телефон,податке о образовању као и о радном искуству са кратким описом послова на којима је радио,податке о евентуалном  стручном усавршавању и посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

 

Уз пријаву кандидат прилаже следеће доказе:

            - извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

            - уверење надлежног Центра за социјални рад о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)

            - уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)

            - доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)

            - доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)

            - уверење надлежне полицијске управе да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            - уверење надлежног суда да није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности.

             

            Рок у коме се подносе пријаве:

            Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

           

Лице задужено за давање информација у вези са јавним конкурсом је председник Комисије за спровођење конкурса за именовање директора Установе за спорт и туризам ,,Облачинско језеро“,контакт телефон - 018/4891-400.

            Адреса на коју се пријаве подносе:

            Пријаве са потребним доказима о испуњењу предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за спровођење конкурса за именовање директора Установе за спорт и туризам ,,Облачинско језеро“  на адресу: Општинска управа општине Мерошина, ул.Цара Лазара бр. 17, 18252 Мерошина, путем поште или преко писарнице Општинске управе општине Мерошина,  са назнаком ''Јавни конкурс-за избор кандидата за именовање директора -не отварати ''.

            Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''. Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

            Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује са закључком против кога није допуштена посебна жалба.

            Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС“, у  публикацији „Послови“, као и на званичној презентацији Скупштине општине Мерошина www.merosina.org.rs.

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА УСТ.doc