ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора ЈКП 'Мерошина'

На основу члана 36. ст.3. и 4.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), члана 34. Статута општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 48/16-пречишћен текст,51/16, 47/17 и 70/17) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП ''Мерошина'' (''Сл.лист града Ниша'' број 134/17),

 

Скупштина општине Мерошина

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор директора ЈКП ''Мерошина''

 

 

            Подаци о јавном предузећу:

            Јавно предузеће ЈКП „Мерошина“, Цара Лазара број 21, матични број: 17040685, ПИБ: 100874538.

            Подаци о радном месту:

            Директор ЈКП ''Мерошина''.

            Услови за именовање директора јавног предузећа:

            1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПС бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног исуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

            5) да познаје област корпоративног управљања;

            6) да има радно исуство у организовању рада и вођењу послова;

            7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 

            (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

            (3) обавезно лечење наркомана;

            (4) обавезно лечење алкохоличара;

            (5) забрана врешња позива, делатности и дужности.

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине:оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

            Директор се именује на период од четири године.

            Место рада:

            Мерошина, Цара Лазара број 21.

            Рок у коме се подносе пријаве:

            Докази који се прилажу уз пријаву:

            - професионалну биографију са контакт телефоном и адресом електронске поште,

            - извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

            - уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)

            - уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)

            - доказ о стурчној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)

            - доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)

            - доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)

            - изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање фунције у органу политичке странке,

            - уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            - доказ да му није изречена мера безбедности (уверење издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а).

            - предлог оквирног плана рада и развоја Предузећа за период од годину дана.

            Канидати се могу информисати о актима предузећа, финансијским извештајима, организацији и систематизацији радних места и другим питањима од значаја за обављање дужности директора, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова у седишту Предузећа на телефон бр. 018/4891-400.

            Лице задужено за давање ифнормација у вези са јавним конкурсом је Лела Савић-Стојановић, председник Комисије за спровођење конкурса за именовање директора ЈКП ''Мерошина'', контакт телефон 018/4891-400.

            Адреса на коју се пријаве подносе:

            Пријаве са потребним доказима о испуњењу предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за спровођење конкурса за именовање директора ЈКП ''Мерошина''  на адресу: ЈКП ''Мерошина'', Цара Лазара 21, 18252 Мерошина,  са назнаком „Јавни конкурс-за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Мерошина“-не отварати.        

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

            Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује са закључком против кога није допуштена посебна жалба.

            Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС“, у  публикацији „Послови“, дневним новинама ''Вечерње новости'', као и на званичној презентацији Скупштине општине Мерошина www.merosina.org.rs.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ЈКП МЕРОШИНА.doc